Dłużnik - Kancelaria komornika Kartuzy

Dłużnik, czyli osoba w stosunku do której prowadzone jest postępowanie komornicze, na rzecz wierzyciela lub organu Państwowego.

Dłużnik jest zobowiązany tytułem wykonawczym, do zwrotu ustalonego świadczenia. Podczas egzekucji komorniczej, komornik nie jest zobowiązany do posiadania wiedzy na temat, z jakiego powodu został wystawiony tytuł wykonawczy. Jest on jednak zobowiązany, do wykonania wszystkich czynności prawnych, w taki sposób, by doprowadzić do wypełnienia obowiązku dłużnika. Odmowa podjęcia stosownych działań, może powodować odpowiedzialność cywilną, karną Komornika, a nawet dyscyplinarną.

Tytuł wykonawczy, jest dokumentem wystawionym w większości wypadku przez sąd. Tytułem wykonawczym może być między innymi:

Orzeczenie sądu,

ugoda zawarta przed sądem,

bankowy tytuł egzekucyjny.

Wszystkie z nich zostały wymienione w art. 777 kpc.

Jednorazowy zwrot świadczeń, będzie powodował zakończenie procesu egzekucji, natomiast wszystkie prowadzone przez komornika czynności egzekucyjne, zostaną automatycznie uchylone. Tytuł wykonawczy, ze względu na który prowadzona była sprawa egzekucyjna, zostaje umieszczone w aktach sprawy, by nie doszło do sytuacji, w której wierzyciel ponownie składa ten sam wniosek o egzekucję.

Dłużnik, który otrzymał korespondencję od komornika, niezwłocznie winien skontaktować się z kancelarią komorniczą, w celu uzyskania terminu, na który może osobiście spotkać się z komornikiem. Petenci mają jednak stale możliwość dokonywania wpłat i składania pism, nawet jeśli nie jest to wyznaczony dzień przyjmowania petentów. Celem osobistego spotkania się dłużnika z komornikiem, jest złożenie stosownych wyjaśnień i wykazu majątkowego.

Art. 770 kpc, informuje dłużników o konieczności ponoszenia kosztów egzekucyjnych, które ściągane są z niego, wraz z ustalonym świadczeniem. Uchylanie się od odpowiedzialności i unikanie kontaktu z komornikiem, będzie powodować wzmożoną ilość działań egzekucyjnych, co powodować będzie dodatkowe koszty i zwiększenie zadłużenia.

Menu

Udostępnij

Kod QR

Utwórz darmowe konto, aby korzystać z listy życzeń.

Zarejestruj